miercuri, 9 noiembrie 2022

HRAMUL SFÂNTULUI NECTARIE LA SFÂNTA BISERICA DE LA SPITALUL T.B.C. DIN SIBIU

 


Zi sublimă! Bucurie sfântă! prilejuită de hramul Sf. NECTARIE, căruia ne-am rugat fierbinte, către sfânt chipul Icoanei sale privind: ajută-ne, mare făcătorule de minuni Sf. Nectarie! Venim la tine cu nădejde, ca la un adevărat, izvor de tămăduiri, grabnic folositor şi ajutător grabnic. Noi toţi am primit binecuvântarea ta, ne-am tămăduit, şi simţim profund, nevoia de a mulţumi Domnului pentru sfinţii lui care sunt ocrotitorii noştri, pentru toate binecuvântările din viaţa noastră, ṣtiute ṣi 

neṣtiute… păi cum să nu simţi aṣa când Sf.Nectarie a fost alături de
  preoţii noṣtri care cântau din tot sufletul ȋmpreună cu credincioṣii veniţi la biserică. Cu mare bucurie sufletească ne închinăm şi ne rugăm Sfântului Nectarie, mulţumind Domnului pentru acest mare dar dumnezeiesc. Ne-am închinat Sfintei

Icoane Maica Domnului din Iviron care plâns pentru
 noi şi Moaştelor Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir aduse de părintele nostru drag Cătălin Dumitrean, care multe sacrificii face pentru binele credincioşilor, alină astfel suspinele celor bolnavi, răspunde trebuinţelor  noastre, ale credincioşilor şi setei noastre

duhovniceşti. 
 Peste toţi s-a revărsat har, peste har, binecuvântare peste binecuvântare, şi creştinii ortodocşi simt acest lucru. La bucurie şi la încercare vin să-i mulţumească, să-i aducă o floare sau să-l roage să intervină în viaţa lor.
 Ne îndreptăm cu toţii spre Sf. Nectarie, oameni mari şi oameni simpli de pretutindeni, pentru a primi binecuvântare, întărire şi

nădejde. Puterea mângâietoare şi tămăduitoare, izvorul său de viaţă dătător sunt simţite lângă icoana Sf. Nectarie. 
Sfinte Ierarhe Nectarie,  roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii! Să fim şi noi ajutaţi şi miluiţi pentru rugăciunile tale, şi din pagube şi necazuri izbăviţi, ca să lăudăm şi să binecuvântăm şi să slăvim preaputernicul nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

marți, 23 august 2022

LUNA AUGUST 2022, HRAMUL SF.IOAN IACOB ROMÂNUL, ADORMIREA MAICII DOMNULUI, MÂNA SF. NICHIFOR LEPROSUL

Binecuvântare sfântă, bucurie imensă, har peste har, Cerul s-a pogorât în sufletele


noastre!Sfinte Părinte Nichifor, cu privirea ta cea milostivă cuprinzându-ne, cu Sfânta ta mâna dreaptă binecuvântându-ne, acoperă-ne pe toţi cu darul Preasfântului Duh şi sădeşte în sufletele noastre sămânţa cea sfântă a dragostei jertfelnice pentru aproapele nostru. Dăruieşte tuturor sănătate, putere şi înţelepciune ca, prin tot ceea ce vor săvârşi, să le strălucească în inimi dragostea lui Dumnezeu pentru om.

Primeşte-ne în faţa Sfintei Tale Icoane Maica Domnului din Kazan, Împărăteasa noastră sfântă! Maică a lui Dumnezeu şi Fecioară! În zi de mare sărbătoare, venim din nou să ne legăm inimile de tine, cu încredere desăvârşită îţi încredinţăm,


fiecare în parte, duhul, sufletul şi trupul cinstindu-te cu întreaga noastră fiinţă prin psalmi, laude şi cântări duhovniceşti.

O, Sfinte părinte Ioane, cel ce ai făcut din dorul de pustie dor de cerul sfânt, ajută-ne cu rugăciunile tale să căutăm sfinţirea sufletelor noastre pustiite de păcate; cel ce


ai fost mult nevoitor, ajută pe cei ce se nevoiesc în dreapta credinţă să împlinească în viaţa lor poruncile lui Hristos! Cel ce ai fost fierbinte rugător către Dumnezeu, întăreşte rugăciunile şi sporeşte râvna şi evlavia noastră; cel ce ai dorit a vieţui în Ţara Sfântă, ajută-ne ca, prin fapte bune, să sfinţim locul în care trăim, chemând pururea pe Duhul Sfânt să sălăşuiască întru

noi; cel ce ai coborât prin rugăciunile tale cerul în peşteră, roagă-L pe Hristos să încălzească şi să lumineze cu iubirea Sa peştera inimilor noastre; cel ce încă din lumea aceasta ai simţit bucuria şi pacea vieţii veşnice, roagă-L pe Tatăl Ceresc să ne dăruiască bucuria şi pacea Împărăţiei Sale. Sfinte Părinte Ioane, fereşte ţara noastră de primejdii şi necazuri şi roagă-te pentru întreg poporul binecredincios, ca împreună cu tine să preamărească, prin credinţă şi fapte, pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul şi Sfântul Duh. Amin!Cine dintre oameni ar putea slăvi cum se cuvine sfânta mutare la cer a Maicii Domnului, căci Ea este mai presus de orice laudă. Ochii ne sunt încă ridicaţi spre cerul în care a plecat, jertfă de dor cu bun miros, hrană folositoare de suflet a cuvântului!

Ce slavă mai poate primi Cea care a fost preaslăvită de venirea lui Dumnezeu în Ea?  Dar fiindcă scumpă este înaintea Domnului jertfa pe care o aducem după puterile noastre, cu râvna neobositului nostru părinte Cătălin Dumitrean, care ne îndrumă mereu să avem voinţă neabătută  spre rugăciune la Maica Domnului şi ne aduce la Biserica Dealului din Sibiu multe daruri sfinte; cu multă trudă şi dragoste spre folosul nostru al credincioşilor şi spre Slava lui Dumnezeu. Amin!

miercuri, 29 iunie 2022

LA MULŢI ŞI BINECUVÂNTAŢI ANI PĂRINTELUI CĂTĂLIN DUMITREAN!

 


Cu mult respect şi adâncă consideraţie, urăm: La mulţi ani binecuvântaţi Părintelui Cătălin Dumitrean! Care, crează bucurie sfântă, prilejuită prin aducerea icoanelor făcătoare de minuni ale Maicii Domnului la Biserica Dealului din Sibiu. Binecuvântarea sfântă pe care Maica Domnului ne-o dăruieşte prin sfintele icoane, este imensă! Apoi Sfântul Brâu al Maicii Domnului adus

din Grecia, ne-a ajutat enorm! Cât efort şi cât de multă dăruire! Totul pentru Hristos şi pentru Maica Domnului! Spre folosul nostru al credincioşilor, au fost zile de rugăciune continuă, am simţit suflarea cu bună mireasmă a Maicii Domnului care ne binecuvântează, ne-am  tămăduit, am  simţit mai profund nevoia de a mulţumi Domnului pentru toate binefacerile din viaţa noastră. Mulţumim Părintelui Cătălin, care,

prin cântecul lui, intră în comuniune sufletească cu publicul, dăruindu-se cu dragoste, împreună cu Cenaclul Lumină Lină, pe care îl conduce astfel încât, are loc acea sincronizare afectivă. Prin cântecul său părintele, răsfrânge dragostea, pe cerul muzicii românești, oferind sufletului ceea ce el are nevoie, trăire autentică, trăire profundă. Slujind lui Dumnezeu, lasă în urma lui un adevărat tezaur literar, scriind

poezie, dă frumusețe vieții prin puterea harului și dramului de dumnezeire, oferă hrană sufletului care are nevoie de apartenență și iubire. Atât cântecele, cât și poeziile părintelui sunt un crâmpei din sufletul lui. La mulţi ani părintelui Cătălin! Care, este de o eleganță care impune respect, dar în același timp, blând, modest și demn. Cu o puternică expresivitate, îndrăgostit fiind de muzică și frumos, domină scena cu personalitatea sa. Pentru că iubește oamenii și adevărul, radiază în jurul său iubire și încredere. Este pentru mulți

dintre noi un model de viață, este omul de la care am înțeles cum coboară poezia prin cântec și rămâne de-a pururi în sufletul nostru. Felul discret, dar adânc lucrător al Sfinției sale, de a-și manifesta credința, modul tenace, în care își urmărește idealul sunt pilduitoare pentru noi.

La mulți și frumoși ani Părintelui Cătălin Dumitrean! Multă sănătate şi bucurii duhovniceşti alături de toți cei dragi sufletului domniei sale.

duminică, 5 iunie 2022

Maica Domnului Prodromiţa şi Sf. Luca al Crimeei fac vindecări pe Dealului în Sibiu

 


Biserica de pe str. Dealului din Sibiu, martoră  a vindecărilor la rugăciunea către Maica Domnului
Prodromiţa şi inima Sfântului Luca al Crimeei.

Oamenii bolnavi continuă să vină la izvorul vindecării!

Dacă înţelegem profunzimea acestor Sfinte Taine ne ridicăm şi noi de pe pământ la cer, hrănindu-ne cu har şi cu lumină! Minunate sunt felurile în care Dumnezeu ne mângâie, ele nu pot fi numărate. Deseori, El ne trimite o rază de lumină în calea noastră sub chipul unui text din Sfânta Scriptură ce pare să ajungă din întâmplare la noi. Alteori, un cuvânt mângâietor al lui Dumnezeu rasună în noi şi îl repetăm parcă fără voie, din ce în ce mai puternic. Uneori când ni se acordă o atenţie la care nu ne-am fi aşteptat, când ni se spune o vorbă bună sau ne bucurăm de venirea neaşteptată a unui prieten drag, ne amintim de dragostea lui Dumnezeu care se îngrijeşte de noi. Prin grija neobositului nostru părinte Cătălin Dumitrean, ne-a  trimis în ajutor Icoana Maica Domnului Prodromiţa şi


inima Sf. Luca al Crimeei să ne aline suferinţele. Ce daruri mari! Câtă putere de rugăciune! Poate că nu întotdeauna ne înlătură durerea  de care avem nevoie ca de o doctorie folositoare, însă ne dă puterea să trecem prin cuptorul suferinţei şi să ieşim din aceasta biruitori. Învăţăm  mereu din cuvântul preoţilor noştri, cu ajutorul Maicii Domnului să renunţăm la lucrurile care nu ne sunt de folos; grijile şi neplăcerile mărunte ale vieţii încetează să ne mai tulbure, deşertăciunile lumeşti nu ne mai atrag, toate fleacurile lumeşti se desprind de noi singure, avem mare, mare folos venind la aceasta sfântă biserică. Mulţumim părintelui Cătălin şi preoţilor împreună slujitori, pentru toate sfintele rugăciuni!

Ne simţim bine atunci când, eliberându-ne de tot ce e de prisos, ne putem dărui vieţii bineplăcute lui Dumnezeu.

Mulţumim Maicii Domnului, Sfântului Luca şi dăm Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
vineri, 27 mai 2022

HRAMUL SFÂNTULUI IOAN RUSUL LA BISERICA DIN CURTEA SPITALULUI T.B.C. DIN SIBIU


Bucurie sfântă,  prilejuită de hramul Sf. Ioan Rusul. Ce dor ne-a fost, să simţim prezenţa Sfântului Ioan care ne binecuvântează, ne tămăduim, simţim mai profund nevoia de a mulţumi Domnului pentru sfinţii lui care sunt ocrotitorii noştri, pentru toate binecuvântările din viaţa noastră, ṣtiute ṣi neṣtiute… păi cum să nu

simţi aṣa când Sf.Ioan Rusul e alături de  preoţii noṣtri care cântau din tot sufletul ȋmpreună cu credincioṣii veniţi la biserică. Cu mare bucurie sufletească şi cu evlavie ne închinăm la sfintele moaşte şi ne rugăm Sfântului Ioan Rusul mulţumind Domnului pentru acest mare dar dumnezeiesc.


Astăzi, întreaga lume creştină se apropie cu sfială şi smerenie, cu mintea însetată de limpezime şi gânduri curate de Sfântul Ioan Rusul, de  icoana sa, de părticele din sfintele sale moaşte dătătoare de bine. Cu nădejdea neclintită în Dumnezeu şi în ajutorul sfinţilor Lui, acum, mai mult ca niciodată, când umanitatea este zguduită de viruşi, de războiul, care ne tulbură sănătatea şi existenţa, Sf. Ioan Rusul poartă povara suferinţei credincioşilor, ne ajută să găsim  resursele necesare ca să depăşim momentele delicate care pot interveni.

Dragostea din sufletul nostru este cea care sporeşte energia şi entuziasmul bucuriei pe care o avem faţă de Sf. Ioan Rusul. Prezenţa sa, prin părticele din sfintele sale moaşte care se găsesc la Biserica din curtea Spitalului T.B.C. din Sibiu, constituie un izvor de viaţă, fără de care sibienii ar fi fost mult mai săraci în inima lor. Peste ei se revarsă har, peste har, binecuvântare peste

binecuvântare, şi creştinii ortodocşi simt acest lucru. La bucurie şi la încercare vin să-i mulţumească, să-i aducă o floare sau să-l roage să intervină în viaţa lor.  Ne îndreptăm cu toţii spre Sf. Ioan Rusul, oameni mari şi oameni simpli de pretutindeni, pentru a primi binecuvântare, întărire şi nădejde. Puterea mângâietoare şi tămăduitoare, izvorul său de viaţă dătător sunt simţite lângă icoana Sf. Ioan Rusul şi lângă sfintele sale părticele de moaşte, de către cei care, în bucurie sau cu inima înfrântă şi smerită se apropie de Sfântul Ioan Rusul.

Sfinte Mucenice Ioane,  roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Păzeşte-ne pe noi prin mijlocirile tale, fericite, dăruieşte-ne nouă, celor ce ne rugăm ţie, sănătate sufletului şi trupului totdeauna, preafericite Părinte.

  

luni, 23 mai 2022

ICOANA MAICA DOMNULUI PRODROMIŢA ŞI INIMA SF. LUCA AL CRIMEEI

 O, Fecioară Preamărită, înfrumuseţarea prodromiţilor şi lauda închinătorilor, tu i-ai spus Sfântului Petru Athonitul că ,,Muntele Athosului l-am ales, din toate părţile pământului, şi am hotărât să îl afierosesc spre a fi îndestulată locuinţă monahilor şi pustnicilor”, şi în acest munte ai voit a aduce icoana ta. O, împăcare a noastră cu Dumnezeu, care ne-ai dăruit noul praznic de minuni izvorâtor al icoanei tale, nimeni n-a pierit din cei ce aveau spre tine nădejdea bunei credinţe. Tu , care împleteşti cununi după vrednicie celor ce te laudă şi dăruieşti cererile tuturor celor ce te cinstesc după cuviinţă, vino şi la noi sibienii, deşi suntem nevrednici… te rugăm fierbinte, vino şi ne izbăveşte de toată vătămarea trupească şi sufletească!


Sfinte Ierarhe mărturisitor, învăţătorule al adevărului şi doctore fără de arginţi, Sfinte Luca, ţie plecăm genunchii sufletului şi ai trupului şi căzând la cinstitele şi tămăduitoarele, tale moaşte, la inima ta cea sfântă, pe tine te rugăm, auzi-ne pe noi sibienii, vino la biserica noastră dragă, cinstite părinte  împreună cu Maica Domnului Prodromiţa, aici la Biserica Dealului din Sibiu te aşteptăm cu drag în perioada 26 mai - 5 iunie 2022, unde vin mulţi credincioşi.  Prin râvna părintelui Cătălin Dumitrean şi a echipei domniei sale, vin din toată ţara la închinare!

Slăvit să fie Domnul!


duminică, 1 mai 2022

HRISTOS A ÎNVIAT!

 


A fost sublim la Sfânta Înviere  a Domnului nostru Iisus Hristos! Apoi, săptămâna luminată, Sfânta Sărbătoare a Izvorului Tămăduirii, slujba de sfinţire a apei care ne vindecă, ne redă speranţa, ne aminteşte că, fiecare dintre noi, oricât de puţin înzestrat ar fi, are cel puţin un dar pe care trebuie să-l dezvolte. Fie că este vorba de darul cuvântului, de darul scrisului, oricare ar fi talentul omului, el trbuie folosit mereu spre slujirea Domnului. Fie ca darul fiecăruia dintre noi să devină o unealtă a vieţii. Dintr-un izvor de apă dulce nu va curge apa sălcie: dintr-o inimă în care sălăşluieşte Dumnezeu, se vor revărsa laude aduse lui

Dumnezeu, cuvinte de dragoste pentru aproapele. Prin cuvinte de laudă sincere, ne îmbărbătăm şi ne încurajăm între noi; prin cuvinte de mângâiere să aducem bucurie; prin cuvântul de compasiune să alinăm suferinţele; prin cuvântul de credinţă să înflăcărăm inimile; prin cuvântul de binecuvântare şi rugăciune să luminăm toată viaţa din noi şi din jurul nostru! Acestea ne învaţă preoţii noştri dragi în Biserica de pe strada Dealului din Sibiu, unde este preot paroh părintele Cătălin Dumitrean.Doamne! Fă inima noastră izvor de iubire şi bunătate, fă să fim unelte ale slavei dumnezeieşti şi ale dreptăţii veşnice! Uneori, înţelegem mai tarziu că, acele clipe care ni s-au părut pierdute ne-au adus de fapt, cel mai mare folos. Când viaţa noastră părea că bate pasul pe loc, fără scop şi fără folos, Domnul ne ducea înainte fără să ne dăm seama, şi în sufletul nostru se pregătea o cotitură mare, hotărâtoare. Locul care părea a fi pustiu, neroditor a înflorit în chip minunat; chiar atunci când rătăceam prin beznă, îngerii ne slujau scoţându-ne la lumină, la lumina cea minunată a iubirii dumnezeieşti, în care toate ale noastre, până şi cele mai umile, vor străluci cu o frumuseţe nouă.


Un mare gânditor a comparat omenirea cu un bloc de marmură, din care un sculptor poate plăsmui forme minunate. Şi omul este o unealtă în mâinile lui Dumnezeu, cu ajutorul preoţilor noştri dragi, la fel ca dalta în mâinile unui sculptor, dar o unealtă conştientă. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să locuiască şi să crească în inima noastră, aşa ne învaţă Părintele Cătălin Dumitrean: numai atunci vom putea aduce folos şi-i vom putea ajuta pe cei din jurul nostru. Când o să ne pătrundem deplin de cuvântul lui Dumnezeu, acesta ne va înmuia inima, ne va îmblânzi obiceiurile, ne va linişti gândurile tulburate şi ne va umple de dragoste, care se va răsfrânge în fiecare cuvânt şi în fiecare faptă a noastră.

Doamne Iisuse Hristoase ajută-ne, să învăţăm a-ţi sluji ţie prin ceea ce spunem, să întrebuinţăm spre slava Ta minunatul dar al cuvântului!

HRISTOS A  ÎNVIAT!

duminică, 13 martie 2022

DUMINICA ORTODOXIEI ŞI CINSTIREA ICOANELOR ÎN BISERICA DEALULUI DIN SIBIU

 


După Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, Părintele Cătălin Dumitrean ne-a vorbit în predica

domniei sale atât de mult şi de frumos despre cinstirea sfintelor icoane, care pentru noi creştinii ortodocşi reprezintă o valoare. În Biserica de pe strada Dealului din Sibiu, părintele Cătălin Dumitrean aduce de vreo 7 – 8 ori pe an icoane făcătoare de minuni. Icoana este elementul esenţial al identităţii noastre, a creştinilor ortodocşi. Prin sfintele icoane, Dumnezeu se descoperă în inimile noastre, ne cheamă la rugăciune şi astfel se crează acea legătură sfântă între credincios şi Sfântul zugrăvit în icoană. Lupta pentru icoană a început încă din anii 729 – 730, aşa cum ne-a vorbit în predică şi părintele Cătălin Dumitrean, când împăratul Leon influenţat de cei care nu agreau icoana, a dat un ordin să se scoată toate icoanele din Biserici. În diferite locuri creştinii s-au ascuns în catacombe pentru a-şi ţine cultul lor religios. În icoană, vedem Faţa luminoasă a lui Hristos în care se rezumă toată credinţa şi viaţa creştină şi întreaga Ortodoxie.

Când privim icoana Maicii Domnului, parcă ne ridicăm cu întreaga fiinţă spiritual către Dumnezeu, crezând din tot sufletul. Simţim puternic cum rugăciunea noastră, se uneşte cu rugăciunea Măicuţei noastre Sfinte către Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre şi pentru pacea lumii! 


Iată, când alţii dărâmă, ei zidesc; când alţii insuflă teamă, ei redau speranţa şi încrederea oamenilor mulţumind lui Dumnezeu pentru toate binefacerile ştiute şi neştiute


totodată  rugându-L să ne dăruiască sănătate şi înţelepciune tuturor şi mai ales celor care iau decizii pentru soarta lumii. Revenind la sfintele icoane, am înţeles că sunt pictate după un anumit canon, icoanele înfăţişază evenimente din istoria mântuirii neamului omenesc inspirate din vieţile sfinţilor sau din Sfânta Scriptură.

Sfântul Damaschin spunea că, Chipul Sfânt din icoană este plin de har, prin urmare e ”purtător de duh” ca şi cel pe care îl reprezintă. Noi creştinii ortodocşi, ne afirmăm credinţa noastră puternică în Dumnezeu, prin cinstirea sfintelor icoane. Am înţeles din predica preoţilor noştri, că Dumnezeu i-a învrednicit pe oamenii bineplăcuţi Lui de darul Sfinţeniei. Atunci când ne închinăm sfintelor icoane, ne închinăm persoanei reprezentate în ea.

Dăm Slavă Lui Dumnezeu pentru toate! Mulţumim pentru această  Sfântă Duminică a Ortodoxiei! Mulţmim preoţilor slujitori în această Biserică pentru rugăciunile deosebit de frumoase.

miercuri, 9 martie 2022

UN CONCERT SUBLIM! CENACLUL LUMINĂ LINĂ GALA 600! BISERICA DEALULUI DIN SIBIU

 

Un Regal! Cenaclul Lumină Lină la ceas aniversar  Gala 600!

Zi de mare sărbătoare! 6 Martie 2022. Invitaţi speciali ai părintelui Cătălin Dumitrean, fondatorul şi coordonatorul Cenaclului Lumină Lină au fost Andrei Păunescu şi Cristian


Buică care au adus în faţa publicului o lumină din nemuritorul Cenaclu Flacăra. Dar pentru noi, toţi membrii cenaclului sunt speciali şi mai ales Părintele Doru Gheaja şi bineînţeles Părintele Cătălin Dumitrean.  

Pentru toţi credincioşii, toţi prietenii şi admiratorii cenaclului  a fost o zi binecuvântată! Ne-au oferit din nou un concert grandios! Plin de emoţie, sensibilitate,


energie divină, aducând în faţa publicului cele mai frumoase  piese folk, cântece naţionale, colaborări inedite, dar şi piese nemuritoare iubite de toţi românii. Concertul a avut melodii atent selecţionate din cultura neamului românesc, ce au adus,  odă inestimabilă eroilor noştrii, care trezeşte mereu mai puternic iubirea de cultură, de limba şi valorile neamului nostru românesc!Toţi membrii cenaclului Lumină

Lină au încântat din nou audienţa cu piesele sale tradiţionale dar şi cu noutăţi cu premiere chiar.Această minunată sărbătoare a muzicii de suflet, ne-a creat multă emoţie, ne-am bucurat de tot ce are mai frumos credinţa şi neamul nostru românesc. Melodii de neuitat, cântece noi şi spectaculoase, adaptate timpului…conţinând amarul adevăr, dar şi cele mai frumoase cântece patriotice.Am simţit din nou cu toţii emoţia, fericirea, ritmul, sensibilitatea şi fineţea acordurilor  muzicale de calitate. Publicul a cântat alături de ei vrând parcă să desăvârşească atmosfera unui concert memorabil! Cu mesaje pozitive şi bucuria de a fi ROMÂN! Au stabilit o legătură
specială cu publicul, ne-am bucurat de magia orelor petrecute împreună cu cenaclul Lumină Lină şi invitaţii părintelui Cătălin Dumitrean, mereu dornic de a face ceva măreţ.A fost cu adevărat sărbătoare, am trăit din nou acele sentimente pe care nu le poţi avea, nu le poţi trăi decât alături de cenaclul Lumină Lină.A fost o reverie, o reîntoarcere la valorile şi simbolurile simple pe care toţi creştinii le iubim pentru că o iubim pe Maica Domnului care este îndrumătoarea Cenaclului Lumină Lină şi a noastră a tuturor.Mulţumim părintelui Cătălin Dumitrean, şi tuturor celor care au trudit, care şi-au adus aportul pentru ca acest sublim concert să poată avea parte.

duminică, 20 februarie 2022

Maica Domnului din Poceaev, Mâna Sf. Constantin cel Mare, Icoana cu Sf.Moaşte de la 90 de Sfinţi


Aşezată lângă sfântul altar, Icoana Maicii Domnului din Poceaev, e ca un izvor de lumină, bucurând cu prezenţa ei pe toţi credincioşii care vin la închinare. Aduce alinare, mângâiere, vestea bucuriilor aduse de Sfânta Icoană, de Sf. Mână a Sf. Constantin cel Mare şi de Sf. Icoană cu Sfinte Moaşte ale celor 90 de Sfinţi, celor ce se închină cu credinţă, s-a răspândit

repede. Oamenii vin la închinare de pretutindeni… pentru că Maica Domnului revarsă dar din darurile ei şi ale Fiului ei prin Sfânta sa Icoană făcătoare de minuni din Poceaev, care rămâne la Sibiu în Biserica de pe strada Dealului din data de 17 până în data de 27 februarie 2022. Aici în acest loc de har ales de Maica Domnului

pe care Părintele Cătălin Dumitrean îl iubeşte atât de mult şi organizează cât de mult poate pelerinaje folositoare lucrării duhovniceşti, misionare şi culturale ce se desfăşoară aici.

Toate activităţile duhovniceşti sunt patronate şi sprijinite de Maica Domnului. Icoana Maicii Domnului din Poceaev e remarcabilă prin frumuseţea ei artistică, dar


mai mult decât atât printr-o cerească frumuseţe duhovnicească! E o frumuseţe plină de splendoare, prin măreţia ei plină de har. Minunile care se petrec, tămăduirile multora care se închină la Sfânta Icoană sunt urmarea unor rugăciuni fierbinţi, în toată perioada din 17 – 27.02.2022: în fiecare dimineaţă Sf.Liturghie şi în fiecare

seară, Sf.Maslu; adresate Preasfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu, cu inimă umilită şi plină de speranţă.

Lacrimile credincioşilor pline de durere şi căinţă împletite cu rugăciunile ei sfinte către Fiul ei Hristos Domnul se transformă în lacrimi de bucurie.

Mulţumim Părintelui Cătălin Dumitrean şi tuturor Preoţilor care slujesc în Biserica de pe strada Dealului din Sibiu! E pentru noi credincioşii ortodocşi ca o vatră revărsătoare de lumină şi de credinţă, de mângâiere şi de nădejde.

Dăm Slavă Lui Dumnezeu pentru toate!

duminică, 16 ianuarie 2022

BINECUVȂNTAREA MAICII DOMNULUI DIN KAZAN LA BISERICA SF.IOAN IACOB ROMÂNUL DIN SIBIU IANUARIE 2022

 Bucurie sfântă, la început de an 2022  prilejuită de venirea Maicii Domnului din Kazan


la Biserica Dealului din Sibiu. Binecuvântarea sfântă pe care Maica Domnului a vrut să ne-o dăruiască prin venirea Icoanei făcătoare de minuni Maica Domnului din Kazan  în perioada 12.01.2022 – 16.01.2022 . Au fost zile de rugăciune continuă, am simţit din nou suflarea cu bună mireasmă a Maicii Domnului care ne binecuvântează, ne-am  tămăduit, am  simţit mai profund nevoia de a mulţumi Domnului pentru toate binefacerile din viaţa noastră ṣtiute ṣi neṣtiute… păi cum să nu simţi aṣa când Maica Domnului e vie, în biserică, reală, alături de  preoţii noṣtri  care slujesc din tot sufletul, rugându-se  ȋmpreună cu credincioṣii veniţi la biserică. Ne-am rugat puternic  Maicii Domnului Nostru Iisus Hristos, care ȋṣi ȋntindea Sfântul Ei Omofor peste noi toţi, ne ȋmbrăţiṣa pe toţi cu dragostea Ei, spunându-ne să avem nădejde, aici e multă credinţă.

Aşa cum ne învaţă Părintele Cătălin Dumitrean, trebuie să ne pregătim sufleteşte, să ne întărim în rugăciune şi milostenie, căci altfel nu ne putem găsi liniştea. Credinţa trebuie mărturisită în orice moment, în orice situaţie, participarea la Sf. Masluri, la Sf.Liturghie, Taina Spovedaniei, desigur respectând pe cât posibil regulile impuse de situaţia actuală. Dumnezeu ne îndrumă, dar noi trebuie să fim ascultători aşa cum ne îndeamnă mereu preoţii noştri, să revenim la rugăciune, să ne rugăm mereu Maicii Domnului, Îngerului păzitor, să facem Sfânta Cruce şi să mărturisim întotdeauna ortodoxia. Dacă mărturisim credinţa şi suntem vii ne va fi mult mai bine.

Am fost din nou copleṣiţi de fericire sufletul nostru a devenit ca un potir scump care s-a ȋnvrednicit a-L primi pe Hristos ascultând glasul preoţilor noṣtri dragi Pr. Cătălin Dumitrean,
  Pr.Iosif Toma,  Pr. Petru,  Pr. Ioan. Atmosferă Dumnezeiască, har ṣi splendoare ne inundă de ȋndată ce intrăm ȋn Biserica de pe Str. Dealului din

Sibiu. Ne ȋntâmpină Măicuţa noastră sfântă ȋmpreună cu toţi sfinţii, de ale căror moaṣte ne bucurăm cinstindu-le după cuviinţă.

Atât de mult har dăruieṣte Maica Domnului tuturor celor care o iubesc.

Mulţumim Măicuţă mulţumim Părintelui Cătălin Dumitrean ṣi dăm Slavă Lui Dumnezeu pentru toate!